Vi tilbyr

UTREDNING, OPPFØLGING OG BEHANDLING AV PSYKISKE LISELSER 

 • Depresjon
 • Angstlidelser
  • Sosial fobi
  • Panikkangst
  • Generalisert angstlidelse
  • Tvangslidelser (OCD)
  • Generelle fobier
  • Helseangst
  • Somatiseringslidelser
 • ADHD
 • PTSD (Posttraumatisk stresslidelse)
 • Bipolare lidelser
 • Rusmisbruk (alkohol, illegale rusmidler eller legale rusmidler)
 • Alvorlige sinnslidelser
 • Spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi eller overspisingslidelse)
 • Personlighetsforstyrrelser

MEDIKAMENTVURDERING OG OPPFØLGING VED MEDIKAMENTELL BEHANDLING 

 • ADHD
  • Romeriksklinikken tilbyr oppstart av medikamentell behandling dersom en ADHD diagnose med sikkerhet er diagnostisert (krever innhenting av tidligere utredning). Vi utfører også komplette ADHD utredninger med påfølgende medikamentell oppfølging
 • Søvnvansker
  • Medikamentell vurdering av søvnproblematikk
 • Depresjon/angst/bipolare lidelser/psykoseproblematikk
  • Medikamentell vurdering ved nevnte tilstander
 • Rus og avhengighetsproblematikk
  • Romeriksklinikken tilbyr medikamentvurderinger for å lette prosessen i en planlagt nedtrapping av avhengighetsskapende medisiner som;
   • Sobril
   • Vival/valium
   • Xanor
   • Imovane/Stilnoct
   • Paralgin Forte
   • Tramadol

TRAUMEBEHANDING OG BEHANDLING AV LIVSBELASTNINGER

Romeriksklinikken tilbyr ulike traumebehandlingsmetoder (Psykodynamisk tilnærming, kognitiv fokusert terapi og EMDR behandling).

Sammen med terapeut kan du bli enig om hva som egner seg best for deg. 

 • EMDR-behandling (Eye Movement Desensitization and Reprocessing er en forkortelse av «Eye Movement Sesensitizaton and Reprocessing». Det er en psykoterapeutisk metode, som hjelper å minske det ubehaget som kan prege hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser. Slike tidligere opplevelser kan dreie seg om traumer av forskjellige slag, f.eks. overgrep, vold, ulykker eller naturkatastrofer. Selv om traumet er tilbake i tid, kan man stadig være plaget av helseplager i form av såkalte posttraumatiske symptomer, som invaderende minner, overveldende følelser, mareritt, angst, følelsesmessig nummenhet, lav selvfølelse eller andre vanskeligheter som gjør livet vondt å leve. EMDR er også brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angst og vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer og mange andre tilstander som er forbundet med sterke følelser. Det er fortsatt ikke bevist hvorfor metoden virker. Men det er gjort mange studier som viser at metoden virker og at virkningen er vedvarende. https://emdrnorge.no/#

VEILEDNING TIL PÅRØRENDE AV PSYKISK SYKE ELLER RUSAVHENGIGE

Det er krevende å være pårørende av psykisk syke og/eller rusavhengige. Mange ganger kan det være vanskelig å håndtere situasjonen grunnet manglende kunnskap omkring psykisk sykdom og/eller rusavhengighet. Den rammede endrer ofte atferd og karakter. Det kan være vanskelig å vite hvordan dette skal håndteres og hvordan og når man bør sette grenser for seg selv. Mange sliter også med følelsen av å bruke opp nettverket sitt når det står på som verst.
Romeriksklinikken tilbyr alt fra støttesamtaler, samtaler rettet mot økt forståelse av sykdom og rusmiddelavhengighet (psykoedukasjon) og hjelp til hvordan takle stresspåkjenningen.

STØTTESAMTALER RETTET MOT GENERELLE LIVSKRISER 

Våre terapeuter tilbyr samtaler rettet mot krisehåndtering i form av støttesamtaler og oppfølging. Dette gjelder alle former for livskriser. Det kan være samlivsbrudd, fall i sosial status av en eller annen grunn, dødsfall, tap, sorg, sykdom etc. Vi kan også tilby hjemmebesøk dersom du bor i vårt nærområde. Ta kontakt hvis du har spørsmål omkring dette.

OPPFØLGING AV PSYKISK HELSE I SVANGERSKAP OG TIDEN ETTERPÅ

Vurdering, råd og oppfølging av  psykofarmaka (medisiner) i svangerskap og ammeperioden.

Råd, veiledning og psykoedukasjon rettet mot å styrke tilknytningen mellom mor- og barn relasjon

Familiesamtaler og oppfølging både under og etter svangerskap

Søttesamtaler til familiemedlemmer de når nærmeste er psykisk syke

TRANSKULTURELL PSYKIATRI 

Oppfølging av pasienter med minoritetsbakgrunn.

VEILEDNING TIL BARNEVERNET VED PSYKISKE UTFORDRINGER

Kartlegging av behov for henvisning til spesialisthelsetjenesten der dette er indisert.

Veiledning rundt miljøterapeutiske utfordringer rundt ungdom i institusjon med autismespekterlidelser, emosjonell ustabilitet, selvskadingsproblematikk, rusproblematikk eller spiseforstyrrelser.

Voldsrisikovurderinger og tiltak for å redusere risiko (SAVRY).

OPPFØLGING I FORBINDELSE MED LANGVARIG SMERTEPROBLEMATIKK

VURDERING OG OPPFØLGNING AV SØVNFORSTYRRELSE